Konfirmácia je potvrdením krstnej zmluvy. Slávnostné zaradenie medzi dospelých členov cirkvi so všetkými právami a povinnosťami (okrem volebného práva pri cirkevných voľbách). Cirkevno-právne predpisy Vám ozrejmia podmienky a postup konfirmačnej prípravy, prihlášku si môžete pripraviť dopredu, ešte pred návštevou na farskom úrade.

Cirkevno-právne predpisy ECAV na Slovensku upravujú sl. Konfirmácie v Záväznej úprave č. 4/1996 pre cirkevnozborovú prax v ECAV na Slovensku v časti B. Podľa CÚ čl. 9 ods. 2 konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je dvojročná. Výnimku z veku a z dvojročnej príprave doby udeľuje senior. Výnimku nemožno udeliť z oboch požiadaviek súčasne. Dvojročná konfirmačná príprava sa rozumie v rozsahu 80-100 vyučovacích hodín, rozdelených do dvoch bežných rokov. Vyučujúci vedie o konfirmačnej príprave záznam (učebné látky, dochádzka konfirmandov a pod.).

Pri príprave starších alebo dospelých je potrebné primeraným spôsobom obsiahnuť celú konfirmačnú látku. Na konfirmačnú prípravu je farár povinný používať učebnice a prípravku cirkvou schválené. Súčasťou konfirmačnej prípravy má byť aj práca s Bibliou, s evanjelickým spevníkom (naučiť spamäti aspoň 30 piesní – 1. verš), naučiť sa biblické texty – výpovede, žalmy, modlitby. Od konfirmandov treba požadovať pravidelnú účasť na nedeľných dopoludňajších službách Božích.

Pri zápise ku konfirmačnej príprave zisťuje kňaz, či dieťa absolvovalo školskú náboženskú výučbu. V prípade, že dieťa neabsolvovalo školskú náboženskú výučbu a nenavštevovalo detské služby Božie, je program jeho prípravy doplnený o zameškané časti.

Prihláška ku konfirmácii je v časti Tlačivá a Dokumenty.

Konfirmačné vyučovanie 2020 - 2022 - materiály.