Aktivity:

  • Služby Božie - v nedeľu v párnom týždni roka o 11.15 h.

Neľahké skúsenosti handlovských evanjelikov

História evanjelikov v tomto meste bola do 20. storočia spätá s nemeckým obyvateľstvom. Šírenie evanjelického vierovyznania v takom prostredí bolo rýchle a počet evanjelikov narastal aj na celej Hornej Nitre. Potvrdzujú to aj údaje, z päťdesiatych rokoch 16. storočia, ktoré kroniky zaznamenali, že obec bola evanjelická. Katolícky vizitátor Michal Segedy našiel v roku 1560 v Handlovej mladého evanjelického kňaza Valentína Kereszteniho. V roku 1642 po štyridsaťosemročnom účinkovaní odišiel z Handlovej do Kremnice na odpočinok evanjelický kňaz Valentín Čech. Po jeho odchode až do roku 1647 bol stav evanjelického zboru neznámy, pretože sa nezachovali nijaké písomné záznamy.

Zachované listinné správy hovoria, že v roku 1660 Františka Khuen, vdova po grófovi Pálffym, zobrala handlovským evanjelikom všetok majetok a pôsobiaceho kňaza Bartolomeja Bussaeusa vyhnala. Na odpor sa postavili handlovské ženy, aby uchránili kostol pred zabratím. Ani tento odpor nebol úspešný. Jezuiti, ktorí prišli do obce dokonali úmysel a evanjelický zbor zanikol. V tomto období bolo útlakom, a vyhnaním kňazov postihnuté celé Bojnické panstvo, zanikol aj evanjelický zbor s gymnáziom a dvoma kostolmi  v Prievidzi a mnohé ďalšie. Veriaci bohoslužby konali v Kostole sv. Kataríny. Práve vzájomné spolužitie veriacich evanjelického aj katolíckeho vierovyznania je dôkazom dobrých a vzájomne priateľských vzťahov. 

20. stororočie – nový kostol a nové modlitebne

Zemepisne bol evanjelický cirkevný zbor v tomto regióne veľmi rozsiahly a patril pod správu v Zemianskych Kostoľanoch a kňaz duchovne zaopatroval 91 obcí (diaspor). Do histórie zemianskokostolianskeho zboru vstúpil farár Pavol Bázlik päťdesiatročnou duchovnou službou v zbore v rokoch 1888 až 1938. V tomto období sa začínajú vytvárať fílie, jednou z nich bola fília v Handlovej. Dňa 9. júna 1940 sa v štátnej ľudovej škole v Handlovej za prítomnosti asi päťdesiatich cirkevníkov konal II. konvent handlovskej dcérocirkvi. Okolo roku 1950 sa veriaci začali aktívne schádzať v priestoroch pekárne, známej Handlovčanom – „U Kusých“. Aktívne sa o svojich veriacich staral kňaz Alexander Lichner, manžel pani Vilmy, uznávanej učiteľky hry na klavír. V myšlienka handlovských evanjelikov, aby noví obyvatelia prichádzajúci do vyrastajúceho baníckeho mesta v novom bydlisku našli nielen chlieb, ale aj chrám Boží, sa naplnila 12. nedeľu po svätej Trojici v roku 1956. V tento deň generálny biskup evanjelickej cirkvi Ján Chabada posvätil nový kostolík, ktorí evanjelici v Handlovej s veľkou láskou svojpomocne postavili v rokoch 1954 až 1956 a služby Božie sa konali každú nedeľu. Náklady na jeho stavbu neboli nikdy vyčíslené. Modrý kostolík stojaci v objatí zelenej prírody na ulici vtedajšej Sovietskej armády (dnes ulici Prievidzskej) však veriaci pre budovateľské plány socialistického štátneho zriadenia dlho neužívali.

Kostol v Handlovej v roku 1963, ktorý musel byť rozhodnutím z februára 1973 pre budovateľské plány v meste Handlová zbúraný.

Lokalita kostola: Na fotke je budova bývalého panoramatického kina, dnes tu stojí predajňa Billa, oproti je katolícka fara a kostol.

Po šesťročnom pôsobení evanjelický farár Alexander Lichner odchádza nielen zo zboru, ale aj z kňazskej služby. Jeho meno je spojené nielen s výstavbou evanjelického kostola, ale aj jeho významným pôsobením v našom meste a v evanjelickej cirkvi na Hornej Nitre, kde prišiel tento mladý kňaz do Zemianskych Kostolian pôsobiť v roku 1952. Tento kňaz, jazykovedec (ovládal 11 jazykov), baník a väzeň mal pohnutý životný príbeh poznačený ťažkými skúškami. V rokoch 2 sv. vojny bol partizánom, účastníkom protifašistického odboja. V čase prenasledovania cirkevných predstaviteľov pracoval ako baník dlhých 6 rokov, neskôr až do odchodu do dôchodku ako samostatný vedecký informatik v Slovenskej vedeckej knižnici v Bratislave. Za svoj neľahký život bol v roku 1990 rehabilitovaný a ako evanjelický farár pôsobil v cirkevných zboroch v obciach Cerovo a Kameňany do roku 1995. Mal rád históriu, zbieral životopisy evanjelických farárov. Dielo vydal knižne a v roku 1997 mu za toto významné literárno-historické dielo bola udelená cena Daniela Krmana. Brat fárar Alexander Lichner zomrel v roku 2002. S vďakou a úctou musíme spomenúť aj na ďalších evanjelických kňazov, ktorí sa svojou prácou a šírením evanjeliá zaslúžili o to, aby evanjelická fília v Handlovej nezanikla. Patria k nim Albert Predmerský, Vladimír Synák a neľahká práca čakala farára Jozefa Kubisa, Synakovho nástupcu. Normalizačné obdobie nebolo cirkvi naklonené. Zbor trpel nielen hmotne, ale aj duchovne. Rozhodnutie štátnych orgánov o asanácii ani nie dvadsaťročného kostola v Handlovej z februára 1973 a prípis o výkupe pozemkov okolo kostola, pre výstavbu rodinných domov a detských jaslí, to všetko veľmi ťažko dopadlo na zbor, ale hlavne na handlovských evanjelikov. Mnohí zanevreli a ostali sklamaní.

Na ceste k súčasnosti

Posledných dvadsať rokov 20. storočia bolo pre handlovskú fíliu obdobím premien. Evanjelici dostali ako náhradu za asanovaný kostol rodinný dom na dolnom konci pod železničným viaduktom. Modlitebňa bola vysvätená 26. novembra 1978 generálnym biskupom evanjelickej cirkvi Jánom Michalkom. Nevyhovujúce priestory a zlý stav domu si vyžadoval veľké stavebné úpravy, čo malý počet veriacich nemohol finančne ustáť. A aj tento dom bol nakoniec zbúraný. Do zboru nastúpila 1. augusta 1988 po dvojročnom hľadaní náhrady za farára Jozefa Kubisa sestra farárka Blanka Kostelná. Za finančnej pomoci, zbor zakúpil dom na Železničiarskej ulici č. 19, v Handlovej, ktorý bol veriacim náhradou za nevyhovujúci priestor. Kľúče si prevzali 30. apríla 1989 a po nutnej úprave a prestavbe sa tu konala prvá bohoslužba 13. augusta 1989. Snahou CZ Zemianske Kostoľany bolo napomáhať službe v Handlovej, dom s modlitebňou prešiel viacerým úpravami. Posledná celková rekonštrukcia bola ukončená v jari 2018. Pri nej bol nápomocným práve kaplán a neskôr námestný farár Michal Tekely ako aj ďalší funkcionári zboru. Cirkevný zbor ECAV Zemianske Kostoľany, kam patrí i fília v Handlovej je jediným evanjelickým zborom v okrese Prievidza, má 4 bohoslužobné miesta a takmer 650 členov.

Dnešný Evanjelický dom s modlitebňou na Železničiarskej ulici 19, ktorý zbor používa od augusta 1989.

Evanjelici v Handlovej dnes

Podľa posledného sčítania obyvateľov, sa k evanjelickému vierovyznaniu prihlásilo vyše 220 Handlovčanov. Aktívne zúčastňujúcich sa na bohoslužbách je okolo 10 - 15 veriacich. Momentálne sa služby Božie vo fílií slúžia každú párnu nedeľu a pripravuje sa aj biblické štúdium na pravidelnej báze. Posviacku Evanjelického domu s modlitebňou po prestavbe vykonal 28.04.2019 br. senior Marián Kaňuch.